Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

WSPIERAM

ZAPISY

LISTA

Leśna Piątka

Partnerzy:

Koszalińskie Centrum Stopy DAJAR.pl Centrum Rekreacji Forma Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin Leśna Piątka 2023 ULTRA

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „SFX”
Biegolas
Bieg Górski Polanów

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

2. PARTNERZY

Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

24 czerwca 2023 roku (sobota)

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM

7:00 (sobota) - otwarcie biura zawodów (okolice startu)
8:00 (sobota) - start wspólny
po 20:00 (sobota) - zakończenie biegu
20:30 (sobota) - oficjalne zakończenie

6. WPŁATY

 I TERMIN - do 31 marca 2023 r.
    70 zł dla uczestników indywidualnych
    70 zł za 1 osobę w sztafecie

 II TERMIN - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
    80 zł dla uczestników indywidualnych
    80 zł za 1 osobę w sztafecie

 III TERMIN - od 1 maja do 31 maja 2023 r.
    90 zł dla uczestników indywidualnych
    90 zł za 1 osobę w sztafecie

 IV TERMIN - od 1 czerwca do 24 czerwca 2023 r.
    100 zł dla uczestników indywidualnych
    100 zł za 1 osobę w sztafecie
	  
 koszulka biegowa +30 zł [dostępna dla wpłat do 6 czerwca]

Wpisowe należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia”,
lub dla sztafet "Darowizna na cele statutowe, nazwa sztafety".

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika lub sztafetę.

7. ZAPEWNIAMY

- medal pamiątkowy,
- chusta biegowa - ufundowana przez Partnera biegu,
- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów,
- punkt odżywczy,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin

Dodatkowo (opcjonalnie)

- koszulka - po dokonaniu wpłaty +30 zł [dostępna dla wpłat do 6 czerwca]

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

9. ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - w biurze zawodów biegu w okolicach startu / mety nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Zgłoszenie poza zapisami elektronicznymi nie zapewnia otrzymania koszulki i medalu.

Informacja o zapisanej osobie pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

10. ZGŁOSZENIA SZTAFET

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - w biurze zawodów biegu w okolicach startu / mety nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Zgłoszenie poza zapisami elektronicznymi nie zapewnia otrzymania medalu.

Każda sztafeta zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka sztafety.

Kapitan dokona zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego NAZWY sztafety oraz poda jej skład wraz ze szczegółowymi danymi - imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania jej reprezentantów. Kapitan będzie ponadto odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji sztafet należy zgłosić od 4 do 8 osób. Jeden uczestnik może być przypisany wyłącznie do jednej sztafety i nie może jednocześnie uczestniczyć w biegu indywidualnym.

Informacja o zapisanej sztafecie wraz z jej wszystkimi członkami pojawi się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

11. ZASADY RYWALIZACJI

Ustala się czas trwania rywalizacji na 12 godzin. W tym czasie uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli.

Uczestnik ma prawo do rozpoczęcia i ukończenia kolejnego okrążenia, jeśli poprzednie zostało zakończone przed upływem 12 godzin od startu.

Rywalizacja kończy się wraz z ukończeniem pierwszego z pełnych okrążeń po upływie 12-godzinnego limitu czasu lub wcześniejszym zakończeniu biegu.

Uczestnik ma możliwość wcześniejszego zakończenia rywalizacji, co musi zostać zgłoszone obsłudze biegu niezwłocznie po zakończeniu swojego ostatniego okrążenia.

Sztafety

Warunkiem sklasyfikowania sztafety jest pokonanie co najmniej jednej 5-kilometrowej pętli przez co najmniej czterech zgłoszonych członków sztafety w czasie trwania 12-godzinnej rywalizacji.

Podczas biegu na jego trasie może znajdować się wyłącznie jeden z członków danej sztafety.

W trakcie biegu można dokonywać dowolną liczbę zmian, które mogą być realizowane WYŁĄCZNIE W WYZNACZONEJ STREFIE ZMIAN. Nie ma wymogu dokonywania zmian na każdym okrążeniu - jeden uczestnik może pokonywać więcej niż jedną pętlę bez dokonywania zmiany.

Sztafeta może zakończyć rywalizację przed upływem 12 godzin. O fakcie tym należy powiadomić obsługę biegu niezwłocznie po zakończeniu ostatniego okrążenia.

12. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki na pętli o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

13. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

I miejsce: puchar / trofeum
II miejsce: puchar / trofeum
III miejsce: puchar / trofeum

Wiekowa Kobiet i Mężczyzn

do 29 lat (senior)
I miejsce: puchar / trofeum
II miejsce: puchar / trofeum
III miejsce: puchar / trofeum

od 30 do 49 lat (master)
I miejsce: puchar / trofeum
II miejsce: puchar / trofeum
III miejsce: puchar / trofeum

od 50 lat (weteran)
I miejsce: puchar / trofeum
II miejsce: puchar / trofeum
III miejsce: puchar / trofeum

Generalna Sztafet.

I miejsce: puchar / trofeum
II miejsce: puchar / trofeum
III miejsce: puchar / trofeum

UWAGA:

Uczestnik indywidualny zostanie sklasyfikowany w wynikach końcowych, gdy ukończy co najmniej jedno pełne okrążenie i zgłosi fakt wcześniejszego zakończenia biegu do obsługi.

Sztafeta zostanie sklasyfikowana w wynikach końcowych, gdy każdy z czterech członków sztafety ukończy co najmniej jedno pełne okrążenia, a kapitan zgłosi fakt wcześniejszego zakończenia biegu do obsługi.

Miejsce w klasyfikacji wynika z długości pokonanego dystansu - wyższe miejsce przypada osobie / sztafecie z przebiegniętą większą liczbą okrążeń.

W przypadku pokonania tej samej liczby okrążeń miejsce w klasyfikacji ustala się na podstawie czasu ich pokonania. Lepszą pozycję uzyskuje osoba / sztafeta z lepszym czasem przy tej samej liczbie okrążeń.

14. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- pokonanie niepełnego dystansu, związanego ze skróceniem wytyczonej trasy biegu,
- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego podczas całego biegu

Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w wynikach oraz klasyfikacji należy zgłaszać do Organizatora niezwłocznie po ich stwierdzeniu określając numer zawodnika i przyczynę zgłoszenia.

15. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

17. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste