Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

WSPIERAM

ZAPISY

LISTA

Leśna Piątka

Partnerzy:

Koszalińskie Centrum Stopy DAJAR.pl Centrum Rekreacji Forma Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin Leśna Piątka 2023 CYKL

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

Terminy oraz formuła realizacji kolejnych Leśnych Piątek mogą ulec zmianie, zależnie od ograniczeń związanych z organizacją wydarzeń biegowych.

29 stycznia 2023 roku (niedziela), start o 12:00 - zbiórka WOŚP
11 maja 2023 roku (czwartek), start o 19:00
24 czerwca 2023 roku (sobota), start od 8:00 do 20:00
14 września 2023 roku (czwartek), start o 18:30

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi jego łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM I ZASADY DZIAŁANIA PUNKTU POMIARU CZASU

Leśna Piątka 2023 #1 WOŚP (29.01.2023)
11:00 - rozpoczęcie zbiórki do puszki WOŚP i licytacji
12:00 - start wspólny
13:30 - zamknięcie pomiaru czasu

Leśna Piątka 2023 #2 BEZ LIMITU (11.05.2023)
17:30 - rozpoczęcie zbiórki "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę"
19:00 - start wspólny
20:30 - zamknięcie pomiaru czasu

Leśna Piątka 2023 #3 BEZ LIMITU (24.06.2023)
7:30 - rozpoczęcie wydawania czipów i zbiórki "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę"
8:00 - rozpoczęcie pomiaru czasu
20:00 - zamknięcie pomiaru czasu
ok. 20:30 - ceremonia wręczenia nagród ULTRA 12h

Leśna Piątka 2023 #4 BEZ LIMITU (14.09.2023)
17:00 - rozpoczęcie wydawania czipów i zbiórki "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę"
18:30 - start wspólny
20:00 - zamknięcie pomiaru czasu

Jak działa punkt pomiaru czasu?

Każdy, chcąc skorzystać z pomiaru czasu, rozpoczyna i kończy swój spacer / marsz / trening / bieg indywidualnie w dowolnym wybranym momencie w trakcie działania pomiarów.

Dotarcie do punktu pomiaru po godzinie jego zamknięcia jest równoznaczne z brakiem uzyskania informacji o czasie. Wynik nie będzie uwzględniony na liście pomiarów i w prowadzonych statystykach.

6. OPŁATA ZA POMIAR

0 zł (słownie: zero złotych)

W miejscu pomiaru czasu prowadzona jest zbiórka finansowa do słoika pod hasłem "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę", której celem jest organizacja bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców Koszalina i okolic.

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego pomiaru czasu)

- numer do samodzielnego wydruku,
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów,

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie zostaną dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką (po podpisaniu przed biegiem).

9. ZGŁOSZENIA

Prowadzone są wyłącznie zapisy elektroniczne.
Istnieje możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa za pomocą formularza elektronicznego również bezpośrednio przed biegiem.

Przed biegiem należy podpisać stosowne oświadczenie, niezbędne do startu.

10. NUMERY STARTOWE

Wszyscy uczestnicy, począwszy od 2014 roku, mają przypisany unikalny numer startowy, obowiązujący we wszystkich startach biegów z cyklu Leśna Piątka na dystansie 5 km, w których prowadzony jest elektroniczny pomiar czasu.

Uzyskany numer startowy pozostaje niezmienny we wszystkich przyszłych edycjach Leśnej Piątki (również w latach kolejnych).

Numery są przydzielane w zakresie od 101 do 9999 według Waszego wyboru z udostępnionej puli (!) w kolejności zgłoszeń (data i godzina).

Numery startowe pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak mogą zostać dodatkowo zweryfikowane pod względem ich właściwego przyporządkowania.

Każdy uczestnik będzie posiadał unikalny, przypisany do niego numer startowy otrzymany na podstawie pierwszego zgłoszenia, którym będzie się posługiwał w każdym biegu z cyklu "Leśna Piątka".

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieprawidłowości w jego rejestracji, przypisaniu jemu więcej niż jednego numeru startowego i innych błędach tu nie wymienionych, które mogą się pojawić. Dokonanie ponownej rejestracji i uzyskanie drugiego (i kolejnych) numerów startowych przypisanych jednej osobie może skutkować jej dyskwalifikacją.

W przypadku posiadania przyznanego numeru przed biegiem należy zgłosić swoje uczestnictwo i odebrać czip do pomiaru czasu. Czip należy zamocować do butów, a po biegu zwrócić go obsłudze biegu. Zgubienie czipa będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 10 złotych (koszt czipa).

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

12. KLASYFIKACJE POJEDYNCZEGO BIEGU

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

Wyniki każdego z biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

13. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

Może być prowadzona łączna klasyfikacja punktowa uwzględniająca biegi na dystansie 5 kilometrów:

Leśna Piątka 2023 #1/4 - 29 stycznia 2023 roku (niedziela)
Leśna Piątka 2023 #2/4 - 11 maja 2023 roku (czwartek)
Leśna Piątka 2023 #3/4 - 24 czerwca 2023 roku (sobota)
Leśna Piątka 2023 #4/4 - 14 września 2023 roku (czwartek)

- za każdy ukończony bieg uczestnik otrzyma ilość punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii KOBIET lub MĘŻCZYZN (np. za 15. miejsce wśród mężczyzn uczestnik otrzyma 15 punktów, za 3. miejsce wśród kobiet uczestniczka otrzyma 3 punkty),

- do klasyfikacji brany jest pod uwagę uzyskany czas netto (w przypadku posiadania stosownych możliwości technicznych), lub czas brutto (w przypadku braku możliwości ustalenia czasów netto)

- osoby z tym samym czasem, zaokrąglonym do pełnych sekund, uzyskują tę samą lokatę na liście wyników

- aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu wymagane jest ukończenie trzech z czterech przygotowanych biegów,

- do klasyfikacji ogólnej cyklu zaliczone zostaną trzy najlepsze wyniki (z najmniejszą ilością punktów) uzyskane we wszystkich startach,

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia) widoczne będą wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami i nie będą skutkowały dodatkowymi wyróżnieniami i nagrodami.

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat
K70, M70 – 70 lat i więcej

Wyniki z łączną klasyfikacją punktową biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

14. REKLAMACJE

Po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych uczestnicy mają możliwość wnoszenia uwag oraz zgłaszania błędów do Organizatora przez 7 dni od dnia ich opublikowania.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane odrębnie. Reklamacje powinny zawierać przyczynę zgłoszenia, numer startowy zawodnika, imię, nazwisko, posiadaną dokumentację fotograficzną ze startu i mety biegu, dodatkowe dane umożliwiające ustalenie powodu zaistniałego błedu. Po tym terminie wnioski o modyfikację wyników nie będą uwzględniane.

15. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji we wszystkich biegach i całym cyklu uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- start uczestnika bez czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innemu uczestnikowi sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas startu
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas wbiegania na metę

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w całym cyklu, oraz mogą zostać nałożone na uczestnika dodatkowe sankcje dotyczące jego przyszłych startów w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie "SFX".

16. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

17. ZWIERZĘTA

Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów.
- zwierzę/zwierzęta biorące udział w biegu podczas całego biegu muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy, smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów, uczestnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w biegu,
- każde zwierzę biorące udział w biegu musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami,
- za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta uczestnika.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

19. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste