Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

WSPIERAM

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Partnerzy:

DAJAR.pl Centrum Rekreacji Forma


Regulamin Leśna Piątka 2020 CYKL

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

12 stycznia 2020 roku (niedziela), 12:00
30 kwietnia 2020 roku (czwartek), 18:30 ODWOŁANY
14 maja 2020 roku (czwartek), 19:00 ODWOŁANY
11 czerwca 2020 roku (czwartek), 19:00 ODWOŁANY
10 września 2020 roku (czwartek), od 16:00 do 20:00

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi jego łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM I ZASADY BIEGU

Leśna Piątka 2020 #1 WOŚP (12.01.2020)
w ramach ogólnopolskiej akcji "Policz się z cukrzycą"
10:00 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do puszki WOŚP
12:00 - start do biegu
13:00 - licytacje WOŚP

Leśna Piątka 2020 #2 (30.04.2020) BIEG ODWOŁANY
17:00 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do słoika BIEGNIJMY.pl
18:30 – start do biegu

Leśna Piątka 2020 #3 (14.05.2020) BIEG ODWOŁANY
17:30 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do słoika BIEGNIJMY.pl
19:00 – start do biegu

Leśna Piątka 2020 #4 (11.06.2020) BIEG ODWOŁANY
17:30 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do słoika BIEGNIJMY.pl
19:00 – start do biegu

Leśna Piątka 2020 #5 BEZ LIMITU (10.09.2020)
ZMIANA REGULAMINU / ZASAD UCZESTNICTWA 15:30 - otwarcie biura zawodów + zbiórka "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę"
od 16:00 – otwarcie linii startu - rozpoczynasz, kiedy chcesz
20:00 - zamknięcie linii mety

Brak startu wspólnego.

Każdy uczestnik rozpoczyna i kończy swój bieg indywidualnie o dowolnie wybranej od godziny 16.oo, tak by ukończyć bieg przed godziną 20.oo.
Ukończenie biegu po godzinie 20.oo jest równoznaczne z brakiem klasyfikacji uczestnika - udział i wynik biegu nie będzie uwzględniony.

Podczas wydarzenia obowiązuje bezwzględny limit 250 uczestników, którzy mogą jednocześnie znajdować się w okolicach startu oraz na trasie biegu.

W okolicach biura zawodów bezwzględnie wymagane jest korzystanie z maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego.

6. OPŁATA WPISOWA

0 zł (słownie: zero złotych)

Na terenie biegu prowadzona jest zbiórka finansowa do słoika pod hasłem "Wrzuć piątkę na Leśną Piątkę", której celem jest organizacja bezpłatnych wydarzeń biegowych dla mieszkańców Koszalina i okolic.

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- numer startowy do samodzielnego wydruku,
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów,
- napój na mecie,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie zostaną dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką (po podpisaniu oświadczenia przed biegiem).

9. ZGŁOSZENIA

Prowadzone są wyłącznie zapisy elektroniczne.
Istnieje możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa za pomocą formularza elektronicznego również bezpośrednio przed biegiem.

Przed pierwszym swoim biegiem w sezonie należy podpisać stosowne oświadczenie niezbędne do startu.

10. NUMERY STARTOWE

Wszyscy uczestnicy, począwszy od 2014 roku, mają przypisany unikalny numer startowy, obowiązujący we wszystkich startach biegów z cyklu Leśna Piątka na dystansie 5 km, w których prowadzony jest elektroniczny pomiar czasu.

Uzyskany numer startowy pozostaje niezmienny we wszystkich przyszłych edycjach Leśnej Piątki (również w latach kolejnych).

Numery są przydzielane w zakresie od 101 do 9999 według Waszego wyboru z udostępnionej puli (!) w kolejności zgłoszeń (data i godzina).

Numery startowe pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak mogą zostać dodatkowo zweryfikowane pod względem ich właściwego przyporządkowania.

Każdy uczestnik będzie posiadał unikalny, przypisany do niego numer startowy otrzymany na podstawie pierwszego zgłoszenia, którym będzie się posługiwał w każdym biegu z cyklu "Leśna Piątka".

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieprawidłowości w jego rejestracji, przypisaniu jemu więcej niż jednego numeru startowego i innych błędach tu nie wymienionych, które mogą się pojawić. Dokonanie ponownej rejestracji i uzyskanie drugiego (i kolejnych) numerów startowych przypisanych jednej osobie może skutkować jej dyskwalifikacją.

W przypadku posiadania przyznanego numeru przed biegiem należy zgłosić swoje uczestnictwo i odebrać czip do pomiaru czasu. Czip należy zamocować do butów, a po biegu zwrócić go obsłudze biegu. Zgubienie czipa będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 10 złotych (koszt czipa).

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

12. KLASYFIKACJE POJEDYNCZEGO BIEGU

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

Wyniki każdego z biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

12. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

Prowadzona będzie łączna klasyfikacja punktowa uwzględniająca następujące biegi na dystansie 5 kilometrów:

Leśna Piątka 2020 #1/5 WOŚP - 12 stycznia 2020 roku (niedziela), 12:00
Leśna Piątka 2020 #2/5 - 30 kwietnia 2020 roku (czwartek), 18:30 ODWOŁANY
Leśna Piątka 2020 #3/5 - 14 maja 2020 roku (czwartek), 19:00 ODWOŁANY
Leśna Piątka 2020 #4/5 - 11 czerwca 2020 roku (czwartek), 19:00 ODWOŁANY
Leśna Piątka 2020 #5/5 - 10 września 2020 roku (czwartek), od 16:00 do 20:00

- za każdy ukończony bieg uczestnik otrzyma ilość punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii KOBIET lub MĘŻCZYZN (np. za 15. miejsce wśród mężczyzn uczestnik otrzyma 15 punktów, za 3. miejsce wśród kobiet uczestniczka otrzyma 3 punkty),

- do klasyfikacji brany jest pod uwagę uzyskany czas netto (w przypadku posiadania stosownych możliwości technicznych), lub czas brutto (w przypadku braku możliwości ustalenia czasów netto)

- osoby z tym samym czasem, zaokrąglonym do pełnych sekund, uzyskują tę samą lokatę na liście wyników

- aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu wymagane jest ukończenie co najmniej 4 z 5 przygotowanych biegów,

- do klasyfikacji ogólnej cyklu zaliczone zostaną cztery najlepsze wyniki (z najmniejszą ilością punktów) uzyskane we wszystkich startach,

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia) widoczne będą wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami i nie będą skutkowały dodatkowymi wyróżnieniami i nagrodami.

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat
K70, M70 – 70 lat i więcej

Wyniki z łączną klasyfikacją punktową biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

12. REKLAMACJE

Po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych uczestnicy mają możliwość wnoszenia uwag oraz zgłaszania błędów do Organizatora przez 7 dni od dnia ich opublikowania.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane odrębnie. Reklamacje powinny zawierać przyczynę zgłoszenia, numer startowy zawodnika, imię, nazwisko, posiadaną dokumentację fotograficzną ze startu i mety biegu, dodatkowe dane umożliwiające ustalenie powodu zaistniałego błedu. Po tym terminie wnioski o modyfikację wyników nie będą uwzględniane.

13. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji we wszystkich biegach i całym cyklu uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- start uczestnika bez czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innemu uczestnikowi sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas startu
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas wbiegania na metę

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w całym cyklu, oraz mogą zostać nałożone na uczestnika dodatkowe sankcje dotyczące jego przyszłych startów w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie "SFX".

14. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "SFX", ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin, NIP 6692514384, REGON 321129001, KRS 0000393912.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

15. ZWIERZĘTA

Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów.
- zwierzę/zwierzęta biorące udział w biegu podczas całego biegu muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy, smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów, uczestnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w biegu,
- każde zwierzę biorące udział w biegu musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami,
- za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta uczestnika.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

17. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste