Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

WSPIERAM

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Leśna Piątka

Partnerzy:

DAJAR.pl Centrum Rekreacji Forma Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin cyklu Leśna Piątka 2013

Pełną wersję i zasady klasyfikacji przedstawimy niebawem.

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „SFX” (www.sfx.org.pl)
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

22 sierpnia 2013 roku (czwartek), 19:00
12 września 2013 roku (czwartek), 18:30
Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi go łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM

18:30 lub 19:00 (zależnie od miesiąca) – start do biegu Bezpośrednio po zakończeniu biegu rozlosujemy przygotowane upominki (w przypadku ich posiadania).

6. OPŁATA STARTOWA

0 zł (słownie: zero złotych)

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- numer startowy z agrafkami,
- napój na mecie,
- szansę na otrzymanie nagród w ewentualnym losowaniu wśród obecnych uczestników, którzy zostaną klasyfikowani; losowanie odbędzie się w przypadku pozyskania nagród bezpośrednio po zakończeniu biegu,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach.

Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia przed biegiem) i pod jego opieką.

9. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra.

10. KLASYFIKACJE

Przewidujemy klasyfikacje wiekowe widoczne wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami. Zostanie przygotowany w ciągu kilku godzin po biegu i udostępniony na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl.

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja punktowa w całym cyklu, jednak nastąpi to w sezonie 2014 - gdy cykl będzie obejmował 6 biegów. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia w dniu biegu w okolicach startu/mety nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.
Prowadzone są również zapisy elektroniczne - trwają do godz. 8 rano w dniu biegu i są dostępne na stronie 5.biegnijmy.pl/zapisy.

Przed pierwszym swoim biegiem należy odebrać numer startowy, który przyznawany i wydawany jest jednorazowo na cały cykl. Tym samym każdy uczestnik będzie posiadał unikalny, przypisany do niego numer startowy, którym będzie się posługiwał w każdym biegu. Będzie istniała możliwość wymiany uszkodzonego numeru startowego na nowy - oczywiście z tym samym oznaczeniem. W przypadku posiadania przyznanego numeru przed biegiem należy zgłosić swoje uczestnictwo bez jego odbioru.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste