Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Partnerzy:

DAJAR.pl GIPO Centrum Rekreacji Forma eXploRa.pl Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin Leśna Piątka 2018 ULTRA

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

23 czerwca 2018 roku (sobota)

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM

8:00 (sobota) - otwarcie biura zawodów (okolice startu)
9:00 (sobota) - start wspólny
po 21:00 (sobota) - zakończenie biegu
21:30 (sobota) - oficjalne zakończenie

6. WPISOWE

 I TERMIN - do 30 kwietnia 2018 r.
    25 zł dla uczestników indywidualnych
    100 zł za 4-osobową sztafetę (25 zł od osoby)

 II TERMIN - od 1 maja do 3 czerwca 2018 r.
    30 zł dla uczestników indywidualnych
    120 zł za 4-osobową sztafetę (30 zł od osoby)
 	  
 III TERMIN - od 5 do 23 czerwca 2018 r. (również w biurze zawodów, bez koszulek)
    35 zł dla uczestników indywidualnych
    140 zł za 4-osobową sztafetę (35 zł od osoby)

Istnieje możliwość otrzymania biegowej koszulki okolicznościowej. Wystarczy dokonać do 3 czerwca 2018 r. wpłaty wpisowego powiększonego o min. 25 złotych / osobę (obowiązuje wyłącznie w I i II terminie).

Wpisowe należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Wpisowe L5 ULTRA 2018, imię i nazwisko zawodnika, rocznik”,
lub dla sztafet "Wpisowe L5 ULTRA 2018, nazwa sztafety, imię i nazwisko kapitana".

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika lub sztafetę.

7. ZAPEWNIAMY

- medal pamiątkowy,
- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów,
- punkt odżywczy,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział wyłącznie w biegu sztafetowym za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

9. ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE

Limit liczby uczestników indywidualnych: 30 osób

Prowadzone są zapisy elektroniczne - trwają do 3 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszonych i opłaconych uczestników.

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - w biurze zawodów biegu (w przeddzień) lub w okolicach startu / mety nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Zgłoszenie poza zapisami elektronicznymi nie zapewnia otrzymania koszulki i medalu.

Informacja o zapisanej osobie pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

10. ZGŁOSZENIA SZTAFET

Limit liczby uczestniczących sztafet: 30 ekip

Prowadzone są zapisy elektroniczne - trwają do 3 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszonych i opłaconych sztafet.

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - w biurze zawodów biegu (w przeddzień) lub w okolicach startu / mety nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Zgłoszenie poza zapisami elektronicznymi nie zapewnia otrzymania medalu.

Każda sztafeta zobowiązana jest do wyboru swojego kapitana – członka sztafety.

Kapitan dokona zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego NAZWY sztafety oraz poda jej skład wraz ze szczegółowymi danymi - imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania jej reprezentantów. Kapitan będzie ponadto odpowiedzialny za kontakt z organizatorem biegu.

Do klasyfikacji sztafet należy zgłosić cztery osoby. Jeden uczestnik może być przypisany wyłącznie do jednej sztafety i nie może jednocześnie uczestniczyć w biegu indywidualnym.

Informacja o zapisanej sztafecie wraz z jej wszystkimi członkami pojawi się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

11. ZASADY RYWALIZACJI

Ustala się czas trwania rywalizacji na minimum 12 godzin. W tym czasie uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli.

Uczestnik ma prawo do rozpoczęcia i ukończenia kolejnego okrążenia, jeśli poprzednie zostało zakończone przed upływem 12 godzin od startu.

Rywalizacja kończy się wraz z ukończeniem pierwszego z pełnych okrążeń po upływie 12-godzinnego limitu czasu lub wcześniejszym zakończeniu biegu.

Sztafety

Warunkiem sklasyfikowania sztafety jest pokonanie co najmniej jednej 5-kilometrowej pętli przez każdego z czterech zgłoszonych członków sztafety w czasie trwania 12-godzinnej rywalizacji.

Podczas biegu na jego trasie może znajdować się wyłącznie jeden z czterech członków danej sztafety.

W trakcie biegu można dokonywać dowolną liczbę zmian, które mogą być realizowane WYŁĄCZNIE W WYZNACZONEJ STREFIE ZMIAN. Nie ma wymogu dokonywania zmian na każdym okrążeniu - jeden uczestnik może pokonywać więcej niż jedną pętlę bez dokonywania zmiany.

12. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki na pętli o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

13. KLASYFIKACJA

Generalna Kobiet i Mężczyzn.
Generalna Sztafet.
Kategorie wiekowe mogą być prezentowane wyłącznie dla celów informacyjnych.

Miejsce w klasyfikacji wynika z długości pokonanego dystansu - wyższe miejsce przypada osobie / sztafecie z przebiegniętą większą liczbą okrążeń.

W przypadku pokonania tej samej liczby okrążeń miejsce w klasyfikacji ustala się na podstawie czasu ich pokonania. Lepszą pozycję uzyskuje osoba / sztafeta z lepszym czasem przy tej samej liczbie okrążeń.

14. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- pokonanie niepełnego dystansu, związanego ze skróceniem wytyczonej trasy biegu,
- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego podczas całego biegu

Wszelkie nieprawidłowości oraz błędy w wynikach oraz klasyfikacji należy zgłaszać do Organizatora niezwłocznie po ich stwierdzeniu określając numer zawodnika i przyczynę zgłoszenia.

15. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegów z cyklu biegów „Leśna Piątka” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników cyklu biegów „Leśna Piątka” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w cyklu biegów „Leśna Piątka” obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w cyklu biegów „Leśna Piątka”,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

17. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste