Leśna Piątka - CYKL, ULTRA, PIKUŚ, WOŚP - biegi przełajowe, Koszalin

NUMERY

SZUKAJ

ZAPISY

KOSZULKI

Partnerzy:

DAJAR.pl GIPO Centrum Rekreacji Forma eXploRa.pl Urząd Miejski w Koszalinie


Regulamin Leśna Piątka 2018 CYKL + WOŚP

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

14 stycznia 2018 roku (niedziela), 12:00
26 kwietnia 2018 roku (czwartek), 18:30
10 maja 2018 roku (czwartek), 19:00
14 czerwca 2018 roku (czwartek), 19:00
13 września 2018 roku (czwartek), 18:30

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi jego łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

5. PROGRAM

Leśna Piątka WOŚP (14.01.2018)
10:00 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do puszki WOŚP
12:00 - start do biegu
13:00 - licytacje WOŚP

Leśna Piątka #1, #4 (26.04.2018, 13.09.2018)
17:00 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do słoika BIEGNIJMY.pl
18:30 – start do biegu
19:30 - quiz z nagrodami*

Leśna Piątka #2, #3 (10.05.2018, 14.06.2018)
17:30 - otwarcie biura zawodów + zbiórka do słoika BIEGNIJMY.pl
19:00 – start do biegu
20:00 - quiz z nagrodami*

* quiz z nagrodami odbędzie się w przypadku pozyskania nagród rzeczowych

6. OPŁATA WPISOWA

0 zł (słownie: zero złotych)
Na terenie biegu prowadzona jest zbiórka finansowa, której celem jest organizacja bezpłatnych wydarzeń biegowych dla mieszkańców Koszalina i okolic.

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów (!),
- napój na mecie,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin,
- szansę na otrzymanie upominków i nagród wśród sklasyfikowanych w biegu szczęśliwców obecnych na zakończeniu (uzależnione od pozyskanych nagród od sponsorów i partnerów),
- dodatkowe świadczenia zależne od pozyskanych partnerów/sponsorów.

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie zostaną dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką (po podpisaniu oświadczenia przed biegiem).

9. ZGŁOSZENIA

Prowadzone są zapisy elektroniczne - sugerujemy korzystanie z tej formy rejestracji.
Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - zapisy w dniu biegu w okolicach startu/mety nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.

Przed pierwszym swoim biegiem w sezonie należy podpisać stosowne oświadczenie niezbędne do startu.

10. NUMERY STARTOWE

Wszyscy uczestnicy, począwszy od 2014 roku, mają przypisany unikalny numer startowy, obowiązujący we wszystkich startach biegów z cyklu Leśna Piątka na dystansie 5 km, w których prowadzony jest elektroniczny pomiar czasu.

Uzyskany numer startowy pozostaje niezmienny we wszystkich przyszłych edycjach Leśnej Piątki (również w latach kolejnych).

Numery są przydzielane w zakresie od 101 do 9999 według Waszego wyboru z udostępnionej puli (!) w kolejności zgłoszeń (data i godzina).

Numery startowe pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak mogą zostać dodatkowo zweryfikowane pod względem ich właściwego przyporządkowania.

Każdy uczestnik będzie posiadał unikalny, przypisany do niego numer startowy otrzymany na podstawie pierwszego zgłoszenia, którym będzie się posługiwał w każdym biegu z cyklu "Leśna Piątka".

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieprawidłowości w jego rejestracji, przypisaniu jemu więcej niż jednego numeru startowego i innych błędach tu nie wymienionych, które mogą się pojawić. Dokonanie ponownej rejestracji i uzyskanie drugiego (i kolejnych) numerów startowych przypisanych jednej osobie może skutkować jej dyskwalifikacją.

W przypadku posiadania przyznanego numeru przed biegiem należy zgłosić swoje uczestnictwo i odebrać czip do pomiaru czasu. Czip należy zamocować do butów, a po biegu zwrócić go obsłudze biegu. Zgubienie czipa będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 10 złotych (koszt czipa).

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

12. KLASYFIKACJE POJEDYNCZEGO BIEGU

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

Wyniki każdego z biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

12. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

Prowadzona będzie łączna klasyfikacja punktowa uwzględniająca następujące biegi na dystansie 5 kilometrów:

Leśna Piątka WOŚP 2018 - 14 stycznia 2018 roku (niedziela), 12:00
Leśna Piątka 2018 #1/4 - 26 kwietnia 2018 roku (czwartek), 18:30
Leśna Piątka 2018 #2/4 - 10 maja 2018 roku (czwartek), 19:00
Leśna Piątka 2018 #3/4 - 14 czerwca 2018 roku (czwartek), 19:00
Kurs na Chełmską 2018 - 7 lipca 2018 roku (sobota),
Leśna Piątka 2018 #4/4 - 13 września 2018 roku (czwartek), 18:30

- za każdy ukończony bieg uczestnik otrzyma ilość punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii KOBIET lub MĘŻCZYZN (np. za 15. miejsce wśród mężczyzn uczestnik otrzyma 15 punktów, za 3. miejsce wśród kobiet uczestniczka otrzyma 3 punkty),

- do klasyfikacji brany jest pod uwagę uzyskany czas netto (w przypadku posiadania stosownych możliwości technicznych), lub czas brutto (w przypadku braku możliwości ustalenia czasów netto)

- osoby z tym samym czasem, zaokrąglonym do pełnych sekund, uzyskują tę samą lokatę na liście wyników

- aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu wymagane jest ukończenie co najmniej 5 z 6 przygotowanych biegów,

- do klasyfikacji ogólnej cyklu zaliczone zostanie pięć najlepszych wyników (z najmniejszą ilością punktów) uzyskanych we wszystkich startach,

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia) widoczne będą wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami i nie będą skutkowały dodatkowymi wyróżnieniami i nagrodami.

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat
K70, M70 – 70 lat i więcej

Wyniki z łączną klasyfikacją punktową biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

12. REKLAMACJE

Po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych uczestnicy mają możliwość wnoszenia uwag oraz zgłaszania błędów do Organizatora przez 7 dni od dnia ich opublikowania.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane odrębnie. Reklamacje powinny zawierać przyczynę zgłoszenia, numer startowy zawodnika, imię, nazwisko, posiadaną dokumentację fotograficzną ze startu i mety biegu, dodatkowe dane umożliwiające ustalenie powodu zaistniałego błedu. Po tym terminie wnioski o modyfikację wyników nie będą uwzględniane.

13. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji we wszystkich biegach i całym cyklu uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- start uczestnika bez czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innemu uczestnikowi sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas startu
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas wbiegania na metę

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w całym cyklu, oraz mogą zostać nałożone na uczestnika dodatkowe sankcje dotyczące jego przyszłych startów w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie "SFX".

14. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegów z cyklu biegów „Leśna Piątka” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników cyklu biegów „Leśna Piątka” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w cyklu biegów „Leśna Piątka” obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w cyklu biegów „Leśna Piątka”,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

15. ZWIERZĘTA

Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów.
- zwierzę/zwierzęta biorące udział w biegu podczas całego biegu muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy, smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów, uczestnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w biegu,
- każde zwierzę biorące udział w biegu musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami,
- za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik (lub jego prawny opiekun),
- za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta podczas całej imprezy biegowej odpowiada uczestnik,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę/zwierzęta uczestnika.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

17. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2016
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste